Бабка-шептуха

Бабка-шептуха

 

Жила в одном сельце старенькая бабка. А сельцо-то было небольшое, дворов с десять. И на самом его краю стояла бабкина хатка. Такая же старенькая, как и бабка.

Нашёлся какой-то добрый человек, поставил подпорки к бабкиной хатке и завалинкой её обложил. И стоит она, не зная, на какой ей бок повалиться. Насобирает бабка щепок, растопит печку да и греется себе у огня. Понятно, старому человеку и летом-то холодно. Коли есть что, то поест, а нету — и так обойдётся.

А проезжал раз через то сельцо пан. Увидел он знакомую бабку и удивился.

— Ты жива ещё? — спрашивает.

— Жива, паночку. Не идёт за мной смерть.

— А сколько ж тебе лет?

— Да я своим годам и счёту не ведаю.

— А как живётся тебе?

— Да какое ж моё житьё-то! Чем так жить, так уж лучше сгнить: работать не в силах, а дети и внуки все давно поумирали. Одна я теперь на свете, как во поле былинка. Некому и воды подать. А не помог бы ты, паночку, чем-нибудь старому человеку?

А пан был скупой. Не было ещё того, чтоб помог он кому-нибудь в беде. Подумал он и говорит:

— Чего ж ты, старая, не шепчешь или не ворожишь?

— Да не умею я, панок.

— Так я тебя научу.

— Что ж, научи, голубь, научи, чтоб не задаром мне на свете жить.

Наклонился пан к бабкиному уху, говорит:

— Как позовут тебя к больному, ты подуй на него немного да шепчи: “Сигала жил, сигала нет”. Пошепчи вот так маленько, дай попить из бутылочки, он и одужает. А не одужает, так сигал его забери.

Поблагодарила бабка пана да и начала шептать, как он научил её.

Пошла молва по околице, что объявилась такая, мол, бабка-шептуха, что очень хорошо лечит и людей и скот. Да не только лечит, а и всё угадывает.

И повалил к той бабке народ отовсюду. Несут и везут ей всякое добро.

Живёт теперь бабка и помирать не хочет.

А выехал однажды пан на охоту. День был холодный. Долго гонялся пан за зайцами, кричал на ветру во всю глотку, ну и случись в горле у него болячка.

Пан и к тому, и к другому доктору — никто той болячки вылечить не может. А она вот-вот задушит его.

Жена говорит, что надо, мол, шептуху позвать, а пан и слушать о том не хочет: он-то ведь знает шептуху эту!

Терпел он, терпел, наконец не выдержал да и согласился бабку позвать.

Привезли бабку, а пан уже еле дышит. Вот и принялась бабка скорей дуть да. шептать: “Сигала жил, сигала нет...”

Слышит пан, что бабка шепчет то, чему он в шутку её научил, и одолел его смех. А бабка ни на что внимания не обращает—шепчет: “Сигала жил, сигала нет...”

Слушал-слушал пан, а потом как захохочет — тут болячка в горле и лопнула...

Опамятовался пан, стал бабку благодарить, что спасла она его от смерти.

— Ты это так всё и лечишь, как я тебя научил? — спрашивает пан.

— Ага, панок, вот так и лечу.

— Ну, а как же ты угадываешь?

— Да как случится...

— Так угадай, что я сейчас думаю. Посмотрела бабка пану в глаза и говорит:

— Думаешь: заплатить ли мне за шептанье, или нет?

Пан засмеялся:
— А чтоб тебе, бабка, пусто было: как же это ты угадала?

— Да это, пане, каждый ведь угадает, кто тебя знает.

Бабка-шептуха

 

Жыла ў адным сяльцы старэнькая бабка. Сяльцо было маленькае, хат з дзесяць. I на самым канцы яго стаяла бабчына хатка. Была яна такая ж старэнькая, як і сама бабка. Знайшоўся якісьці добры чалавек, нарабіў бабінай хатцы падпорак і абклаў яе прызбаю. Вось і стаіць яна, бо не ведае, у які бок паваліцца. Назбірае бабка трэсак, падпаліць у печы і грэецца перад агнём. Ведама, старому дык і ўлетку холадна. Калі ёсць што, то з'есць, а няма — і так абыдзецца.

Ехаў аднаго разу праз тое сяльцо пан. Убачыў ён знаемую бабку ды і задзівіўся.
— Хіба ж ты яшчэ жыва? — пытаецца.
— Жыва, паночку. Не ідзе смерць па мяне...
— А колькі ж табе гадоў?
— Ды я сваім гадам і ліку не ведаю...
— А як жа ты жывеш?
— Якое маё жыццё! Як так жыць, то лепей гніць: рабіць не магу, а дзеці і ўнукі ўсе даўно паўміралі. Адна я цяпер, як тая былінка ў полі. Няма каму і вады падаць. Ці не памог бы ты, паночку, чым-небудзь старому чалавеку?

Пан быў скупы. Не было яшчэ таго, каб ён каму памог у бядзе. Падумаў ён і кажа:
— Чаму ж ты, старая, не шэпчаш ці не варожыш?
— Не ўмею, панок.
— Дык я цябе навучу.
— А навучы, голубе, навучы, каб і я недарэмна свет займала.
Нахіліўся пан да бабчынага вуха ды кажа:

— Як паклічуць цябе да хворага, ты пахукай на яго тройчы і шапчы:
«Сіголаў жыў, сіголаў не». Пашапчы гэтак трохі, дай яму выпіць вады з бутэлечкі,— ён і ачуняе. А не ачуняе, то сіголаў яго бяры.
Падзякавала бабка пану і пачала шаптаць, як ён яе навучыў.
Пайшла чутка па аколіцы, што аб'явілася такая бабка-шаптуха, якая вельмі ж добра лечыць і людзей і жывёлу. Ды не толькі лечыць, але і ўсё ўгадвае.
Павалілі да тае бабкі людзі адусюль. Нясуць і вязуць ёй усялякага дабра. Жыве бабка і паміраць не хоча.

Тым часам паехаў аднойчы пан на паляванне. Дзень быў халодны. Пан доўга ганяўся за зайцамі, крычаў на ўсё горла супраць ветру, вось і села яму скула ў горле. Пан і да аднаго доктара, і да другога — ніхто не можа скулы тае вылечыць. А яна вось-вось задушыць яго.
Жонка кажа, што трэба паклікаць шаптуху, а пан і слухаць не хоча: ведае ж ён гэтую шаптуху!
Цярпеў, цярпеў ён, а нарэшце, як не стала моцы, дык і згадзіўся, каб паклікалі бабку.
Прывезлі бабку, а пан ужо ледзь дыхае. Давай тут бабка хутчэй хукаць ды шаптаць: «Сіголаў жыў, сіголаў не...»
Пачуў пан, што бабка шэпча тое, чаму ён яе дзеля жарту навучыў, дык яго аж смех апанаваў. Бабка ж не зважае ні на што — шэпча: «Сіголаў жыў, сіголаў не...»
Слухаў, слухаў пан, а потым як зарагоча,— дык скула ў горле і лопнула...
Ачухаўся пан ды давай дзякаваць бабцы, што адратавала ад смерці.
— I гэта ты ўсё так лечыш, як я цябе навучыў?— пытаецца ён.
— Эге ж, панок, так і лячу.
— Ну, а як жа ты ўгадваеш?
— Ды як прыйдзецца...
— Угадай жа, што я цяпер думаю. Паглядзела бабка пану ў вочы і кажа:
— Думаеш: заплаціць мне за шэпты ці не?
Пан засмяяўся:
— А няхай цябе, бабка, качкі стопчуць: як жа ты ўгадала?

— А гэта, пане, кожны ўгадае, хто цябе знае...

 

Комментарии закрыты.